Candy, Hoover logo

Pravidlá akcie - darček zdarma k výrobkom Candy a Hoover

Spoločnost Candy Hoover ČR s.r.o., so sídlom Praha 8, Sokolovská 651/136a, PSČ 186 00, IČ 25754955 (ďalej len „Spoločnost“), umožňuje svojim zákazníkom, ktorí zakúpia niektorý z vybraných spotrebičov zn. Candy alebo Hoover, získať darček k nákupu zdarma (ďalej len „akcia – darček zdarma“) to za nižšie uvedených podmienok:

 1. Zákazník zakúpi vybraný spotrebič Candy alebo Hoover z ponuky spotrebičov, na ktoré sa akcia - darček zdarma vzťahuje (zoznam spotrebičov nájdete tu), u distribučných partnerov Spoločnosti.
 2. Vzťahuje sa na nákup podľa platnosti akcie:
  Batéria vysávač Prodige/Athos - najneskôr do 31.3.2019 (vrátane),
  Batéria vysávač Rhapsody - najneskôr do 31.3.2019 (vrátane),
  Žehlička TIM 2500 EU 011 ZADARMO - najneskôr do 30.6.2019 (vrátane),
  Robotický vysávač ZADARMO pri kúpe setu práčka + sušička - najneskôr do 30.4.2019 (vrátane).
 3. Zákazník sa riadne registruje na webe www.bonuscandy.sk alebo www.bonushoover.sk.
 4. Zákazník zašle podľa inštrukcií uverejnených na uvedených webových stránkach scan účtenky obdržanej pri zakúpení spotrebiča.
 5. Zákazník nevyužije svoje právo a neodstúpi od kúpnej zmluvy podľa § 48 Zákona 40/1964 Zb.

Ďalšie podmienky a informácie k akcii – darček zadarmo:

 1. Zakúpením spotrebiča sa rozumie len nákup nového spotrebiča.
 2. Registráciou sa rozumie vyplnenie a odoslanie registračného formulára uverejneného na uvedených webových stránkach. Formulár je nutné odoslať najneskôr do 30 kalendárnych dní od nákupu spotrebiča. Registrácia je úspešná iba v prípade, že ste na uvedenú e-mailovú adresu obdržali potvrdzujúci e-mail.
 3. Zákazník plne zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov uvedených pri registrácii. V prípade uvedenia nesprávnych údajov nárok na darček zaniká.
 4. Spoločnosť si vyhradzuje právo v prípade pochybností o riadne vykonanej registrácii zákazníka odmietnuť zaslanie darčeka.
 5. Bloček musí byť Spoločnosti zaslaný najneskôr do 30 dní odo dňa nákupu.
 6. Pre účely akcie – darček zdarma bude Spoločnosť akceptovať len také bločky, ktoré budú spĺňať náležitosti stanovené právnym poriadkom SR pre zjednodušený daňový doklad alebo bežný daňový doklad.
 7. Spoločnosť si vyhradzuje právo v prípade pochybností o pravosti či autentickosti bločku zaslanie darčeka odmietnuť.
 8. Spoločnosť si vyhradzuje právo po predchádzajúcom upozornení uverejnenom na webe www.bonuscandy.sk alebo www.bonushoover.sk akýkoľvek spotrebič z ponuky vyradiť alebo do ponuky zaradiť . Registrácia určitého spotrebiča vykonaná pred jeho vyradením z ponuky zostáva v platnosti.
 9. Spoločnosť si vyhradzuje právo po predchádzajúcom upozornení na webe www.bonuscandy.sk alebo www.bonushoover.sk akciu darček zdarma úplne alebo z časti zrušiť. Registrácia spotrebiča vykonaná pred zrušením akcie zostáva v platnosti. Na zaslanie darčeka nie je právny nárok.
 10. Nárok na darček zadarmo nemožno uplatniť v prípade registrácie právnickou osobou. Ak je na predajnom doklade uvedená právnická osoba, nemožno výrobok do programu darček zadarmo zaregistrovať.
 11. Nárok na uplatnenie akcie - darček zadarmo zaniká v prípade registrácie právnickou osobou. Ak je na predajnom doklade uvedená právnická osoba, nemožno výrobok do akcie - darček zdarma zaregistrovať.
 12. Akcia Robotický vysávač zadarmo sa vzťahuje iba na nákup setu práčky a sušičky Hoover. Oba spotrebiče musia byť uvedené na jednej účtenke. Sušičky, na ktoré sa akcia vzťahuje:
  31101091 - ATD H9A3TKEX-S
  31101085 - ATDH11A2TKERXM-S
  31101081 - ATD HY10A2TKEX-S
  31101097 - DX H9A3TCEX-S
  31101159 - DX H10A2TCEX-S
  31101137 - DX H9A2TCEX-S
  31101164 - DX H8A2TCEX-S
  31100965 - DXW4 H7A1CTEX-S
  Práčky, na ktoré sa akcia vzťahuje:
  31008474 - AWMPD413LH8R/1-S
  31008471 - AWMPD410LHO8/1-S
  31008467 - AWMPD 49LH7/1-S
  31007507 - DWOT 413AH/1-S
  31007506 - DWOL 413AH/1-S
  31007504 - DWOT 611AH-S
  31008258 - DXOA 69AHC7B/1-S
  31007505 - DXOA 610AH/1-S
  31007502 - DXOA 69AH/1-S
  31007500 - DXOA 68AH/1-S
  31008444 - DXOA34 26C3/2-S
  31007508 - DXOA44 38AH/2-S
  31008259 - DXOA4 37AHC3/1-S

Pri splnení všetkých hore uvedených podmienok bude darček uvedený na webe www.bonuscandy.sk alebo www.bonushoover.sk a zaslaný na adresu zákazníka uvedenú pri registrácii a to najneskôr do 90 dní od riadne uskutočnenej registrácie. Dopravu darčeka zdarma zabezpečí logistický partner společnost GLS (General Logistics Systems Czech Republic, s.r.o.). K požiadavkám zákazníka na obdržanie iného darčeka sa neprihliada. Darček bude dopravcom odovzdaný iba osobe, ktorá sa preukáže platným preukazom totožnosti.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu info@ktpb.cz.

Po odoslaní registračného formulára a zaznamenaní registrácie bude na email uvedený v registrácii zaslané potvrdenie o registrácii. Pokiaľ zákazník takéto potvrdenie neobdrží, neprebehla registrácia úplne v poriadku a odporúčame registráciu opakovať. Potvrdenie bude taktiež určujúcim dokumentom pri prípadných reklamáciách nedodania darčeka.

Odoslaním registračného formulára dáva zákazník súhlas k spracovaniu osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu, telefónne číslo a e-mailová adresa.

Pravidlá Akcie „Cashback“ pri zakúpení výrobkov Candy alebo Hoover

Spoločnost Candy Hoover ČR s.r.o., so sídlom Sokolovská 651/136a, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČ 257 54 955 (ďalej len „Spoločnost“), umožňuje svojim zákazníkom, ktorí si zakúpia niektorý z vybraných spotrebičov zn. Candy alebo Hoover, následne obdržať späť na účet peňažnú čiastku v hodnote 20,- €, 30,- €, 40,- € alebo 100,- € (táto akcia Spoločnosti ďalej len ako „Akcia Cashback“, samostatné peňažné plnenie poskytované v rámci Akcie Cashback ďalej len ako „Plnenie Cashback“), a to za dole uvedených podmienok:

 1. Zákazník u distribučných partnerov Spoločnosti zakúpi vybraný spotrebič značky Candy alebo Hoover z ponuky spotrebičov, na ktoré sa Akcia Cashback vztahuje (zoznam spotrebičov nájdetetu).
 2. Vzťahuje sa na nákup podľa platnosti akcie:
  Cashback 20 € - najneskôr do 30.6.2019 (vrátane),
  Cashback 30 € - najneskôr do 31.3.2019 (vrátane),
  Cashback 40 € - najneskôr do 30.6.2019 (vrátane),
 3. Zákazník sa po uskutočnení nákupu riadne zaregistruje prostredníctvom registračného formulára dostupného na webových stránkách www.bonuscandy.sk alebo www.bonushoover.sk.
 4. Zákazník podľa inštrukcií uverejnených na vyššie uvedených webových stránkách zašle kópiu (scan) pokladničného dokladu, ktorý obdržal spolu so zakúpeným spotrebičom.
 5. Zákazník nevyužije svoje právo a neodstúpi od kupnej zmluvy na spotrebič v zmysle § 48 Zákona 40/1964 Z.z. .

Ďalšie podmienky a informácie k akcii Cashback:

 1. Zakúpením spotrebiča sa rozumie len zákúpenie nového spotrebiča.
 2. Registráciou sa rozumie vyplnenie a odoslanie registračného formulára uverejneného na vyššie uvedených webových stránkach. Registračný formulár je nutné odoslať najneskôr do 14 kalendárnych dní od dňa zakúpenia spotrebiča.
 3. Zákazník plne zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov uvedených v registrácii. V prípade uvedenia nesprávnych údajov nárok na plnenie Cashback zaniká.
 4. Spoločnosť si v prípade pochybností o úplnosti a správnosti registrácie zákazníka, vyhradzuje právo odmietnuť poskytnutie plnenia Cashback.
 5. Kópia (scan) pokladničného dokladu musí byť Spoločnosti zaslaná najneskôr do 14 dní odo dňa zakúpenia spotrebiča.
 6. Pre účely Akcie Cashback bude Spoločnost akceptovať kópiu len takých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti stanovené právnym poriadkom SR pre zjednodušený daňový doklad alebo bežný daňový doklad.
 7. Spoločnost si vyhrazuje právo v prípade pochybností o pravosti či autentickosti pokladničného dokladu poskytnuté plnenie Cashback odmietnuť.
 8. Spoločnosť si vyhrazuje právo, po predchádzajúcom upozornení uverejnenom na webe www.bonuscandy.sk nebo www.bonushoover.sk, v priebehu Akcie Cashback akýkoľvek spotrebič dodatočne z ponuky vyradiť alebo do ponuky zaradiť. Registrácia zakúpeného spotrebiča vykonaná pred jeho vyradením z ponuky zostáva v platnosti.
 9. Spoločnosť si vyhrazuje právo, po predchádzajúcom upozornení uverejnenom na webewww.bonuscandy.sk nebo www.bonushoover.sk, akciu Cashback úplne alebo z časti zrušiť. Registrácia zakúpeného spotrebiča vykonaná pred zrušením Akcie Cashback zostáva v platnosti.
 10. Nárok na uplatnenie akcie Cashback akejkoľvek hodnoty zaniká v prípade registrácie právnickou osobou. Ak je na predajnom doklade uvedená právnická osoba, nemožno výrobok do programu Cashback zaregistrovať.

Pri splnení všetkých hore uvedených podmienok bude zákazníkovi poskytnuté Plnenie Cashback na účet zákazníka uvedený pri registrácii, a to najneskôr do 30 dní od riadne vykonanej registrácie. K požadavkám zákazníka na obdržanie inej čiastky alebo poskytnutie plnenia iným než uvedeným spôsobom sa neprihliada.

V prípade akýchkoľvek dotazov alebo problémov nás kontaktujte elektronicky, a to prostredníctvom e-mailu info@ktpb.cz.

Po odoslaní registračného formulára a zaznamenaní registrácie bude na email zákazníka uvedený v registračnom formulári zaslané potvrdenie o registrácii. Pokiaľ uvedené potvrdenie zákazník neobdrží, neprebehla registrácia úplne v poriadku a doporučujeme registráciu opakovať. Potvrdenie bude taktiež určujúcim dokumentom pri prípadných reklamáciach súvisiacich s plnením Cashback.

Odoslaním registračného formulára dáva zákazník súhlas k spracovaniu osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu, telefónne číslo a e-mailová adresa.

Kontaktné údaje spolupracujúci agentúry sú: KTPB s.r.o., so sídlom Vackova 892/43, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ 26280485. Korešpondenčná adresa je KTPB, P.O.Box 41, 616 00 Brno, Česká republika.